IEVF akadēmiskā konference 2018
ievf_logo.png
aicina uz akadēmisko konferenci 
„MĀCĪBU METODISKĀ UN ZINĀTNISKĀ DARBA INTEGRĀCIJA STUDIJU PROCESĀ”
2018. gada 27. aprīlī, Rīgā, Latvijā

Norises vieta:

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Kalnciema iela 6, 321. auditorija, plkst. 13:00.

Darba kārtība:

12.30  Konferences dalībnieku reģistrācija, kafija
13.00  Konferences atklāšana 
13.10 “Metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā” Prof. Tatjana Volkova (Banku Augstskola) 
13.45 “Izaicinājumi augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” Prof. Uldis Sukovskis (Rīgas Tehniskā universitāte) 
14.15  “Mūsdienu tendences  studiju metodikā un mūžizglītībā “ Prof. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte)
14.45  Diskusija
15.00 darbs 2 paralēlās sekcijās:
  • Mūsdienu studiju organizatoriskie un mācību metodiskie izaicinājumi (doc. M. Jurušs) Kalnciema 6 307. auditorijā
  • Digitalizācija - informācijas tehnoloģijas izmantošana iespējas augstākajā izglītībā (asoc. prof. D. Šceulovs) Kalnciema 6 303. auditorijā

Konferences mērķis

Dalīties pieredzē par mācību metodiskā un zinātniskā darba integrāciju studiju procesā.
 

Galvenie uzdevumi

  • nodrošināt interaktīvu diskusiju par mūsdienu izglītības problēmām, metodēm un pieejām;
  • diskutēt  par izglītības digitalizācijas veidiem un perspektīvām.

Konferences materiāli

Konferences materiāli tiks publicēti. Rakstus elektroniskā formā jāiesniedz līdz 2018.g. 10.aprīlim, sūtot uz e-pastu ak.ievfbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv . Prasības rakstu sagatavošanai atrodamas < šeit >. Autors uzņemas atbildību par rakstu redakciju.

Ieteikumi konferences materiālu - rakstu izstrādei

Lai nodrošinātu konferences mērķa sasniegšanu, veidojot rakstus ir ieteicams:
 
• iepazīstināt konferences dalībniekus ar ziņojumu saturu, lai nodrošinātu diskusijas par studiju metodisko darbu, pieredzes apmaiņu, vienlaikus izzinot jaunākās didaktiskās metodes un pieejas studiju procesa realizēšanā;
• koncentrētā veidā izklāstīt informāciju par izaicinājumiem savu studiju priekšmetu nodrošināšanā,  pētījumiem studiju priekšmeta tematiskajā jomā, jaukajām mācību metodēm un pieejām, starptautisko pieredzi u.tml.;  
• padarīt aktuālās risināmās problēmas pieejamas kolēģiem un nozares speciālistiem, kuri darbojas analoģiskās tematiskajās jomās.
 
Rakstam jāatbilst tekstveides prasībām, tām jābūt saturiski vienotām, loģiskām domas izteicējām, ko apvieno kopīga ideja. Ieteicams, lai raksta ideja jāatspoguļo jau tā virsrakstā, kura uzdevums ir palīdzēt lasītājam orientēties teksta saturā. Vairāk par raksta saturu un noformēšanas prasībām var lasīt sadaļā “Prasības rastu sagatavošanai”.

Reģistrācija 

Lai reģistrētos dalībai konferencē, lūgums aizpildīt reģistrācijas formu
 

Saites

Reģistrācijas forma
Prasības rakstu sagatavošanai
Konferences programma
Rakstu krājums
 

Organizācijas komiteja

Konferences komiteja:
 
Prof. Dr.oec. E. Gaile-Sarkane
Prof. Dr.habil.oec. R. Počs
Prof. Dr.oec. I. Lapiņa
Prof. Dr.oec. A.V. Krastiņš
Prof. Dr.oec. I. Geipele
Asoc. prof. Dr.oec. D. Ščeulovs
Prof. Dr.oec. J. Ieviņš

Konferences organizācijas komiteja:
 
Prof. Dr.oec. E. Gaile-Sarkane
Prof. Dr.oec. T. Tambovceva
Prof. Dr.oec. I. Lapiņa
Prakt doc., MBA D. Aramina
M. Smirnovs
I. Kokoreviča