Starptautiskā sadarbība
IEVF darbojas aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. Vide, kurā fakultāte darbojas kļūst aizvien atvērtāka pieaugošajai starptautiskajai ietekmei, radot vairāk iespēju sadarbībai ar partneriem Eiropā un pasaulē, kā arī, piedāvājot studentiem plašas iespējas studēt vai praktizēties ārzemēs dažādu mobilitātes programmu ietvaros. Internacionalizācijas stratēģija paredz dažādot piedāvātās studiju programmas, piesaistīt viesprofesorus, un studentus, iesaistīt studentus un mācībspēkus dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā.
IEVF piedalās vairāku nozīmīgu starptautisko organizāciju darbā un starptautisku projektu īstenošanā, piemēram, dažas no tām:

 • Baltic Management Development Association (BMDA)
 • European Foundation for Management Development (EFMD) 
 • Central and East European Management Development Association (CEEMAN)
 • University Industry Innovation Network (UIIN)
 • World Customs Organization (WCO)
 • The International Network of Customs Universities (INCU)
 • New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK)
 • The International Real Estate Federation (FIABCI)
 • Principles for Responsible Management Education (PRME)
 
IEVF stratēģija paredz kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti. Tiek izvirzīti šādi fakultātes starptautiskās attīstības mērķi:
 
 • studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija;
 • starptautisko partnerattiecību un sadarbības attīstība;
 • fakultātes studentu starptautiskās pieredzes paplašināšana;
 • ārvalstu studentu efektīva piesaiste;
 • starptautisko studentu studiju kvalitātes uzlabošana;
 • personāla iespēju paplašināšana un motivācijas paaugstināšana iesaistīties un aktīvi piedalīties internacionalizācijas procesā.