Latviešu English
RTU P-09 (H-09) PROMOCIJAS PADOMES DARBĪBAS REZULTĀTI Drukāt
1992. gadā Latvijas Zinātnes Padome izveidoja RTU Inženierekonomikas fakultātē Habilitācijas padomi RTU H-09, ar tiesībām piešķirt LR ekonomikas zinātņu doktora grādu, pielīdzināt ārvalstu zinātnieku diplomus, ievēlēt profesorus un asociētus profesorus.

Padome tika izveidota 6 locekļu sastāvā (visi padomes locekļi bija profesori un ekonomikas zinātnes habilitētie doktori):

 1. R. Počs (Priekšsēdētājs, RTU)
 2. J. Ķeniņš-Kings (ASV)
 3. A. Liduminieks (LLU)
 4. A. Magidenko (RTU)
 5. J. Porietis (LU)
 6. N. Sprancmanis (RTU)   

2001. gadā RTU H-09 padome pārveidota par RTU P-09 Promocijas padomi (saskaņā ar LR Valdības lēmumu). 20 gadu laikā padome profesora Remigija Poča vadībā:

 • Nostrificēja 60 diplomus LR Ekonomikas zinātņu doktora grādam (Dr.oec.) un vienu doktora diplomu (PSRS) LR Habilitētajam ekonomikas doktoram (Dr.habil.oec.).
 • 46 doktoranti aizstāvējuši promocijas darbus (45 no RTU un 1 no LU), kuriem tika piešķirts LR Ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.).
 • 1995. gadā izveidoja IEF doktorantūru un doktorantūras programmas, kas 2000. gada sākumā tika pārveidotas vienā doktorantūras studiju programmā „Vadībzinātne un ekonomika” (direktors prof. R. Počs), kura tika starptautiski akreditēta.
 • Saskaņā ar Padomes prasībām izveidots loģiski pamatots doktorantūras studiju un promocijas darbu sagatavošanas process un darbu aizstāvēšanas procedūra. Sagatavotajiem promocijas darbiem ir augsts zinātniskais līmenis, visi darbi tika pozitīvi novērtēti Latvijas Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijā.
 • Saskaņā ar padomes P-09 prasībām no 2000. gada tiek izdots RTU zinātniskais žurnāls „Ekonomika un uzņēmējdarbība” (kopš 2000. g. izdoti 22 sējumi).
 • Padomē 12 zinātnieki tika ievēlēti profesora un asociētā profesora amatā.
 • Padome nodrošina augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu.
 
Promocijas padomes zinātniskais sekretārs
prof. A. Magidenko
28.09.2012.
 
 
 
 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2010
Kalnciema iela 6, Riga LV-1048, Latvija. Tālrunis: 67089394. E-pasts: ievf@rtu.lv